Main menu:


Memory Lane

20120303-Wedding-711
Who's that handsome photographer? ;)

Site search

Login

Registration disabled | Recover lost password?
Username
Password

Religion

Zoals in detail te lezen onder het kopje ‘About Israel’ is Israel als land gesticht voor de Joden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de wereld een beeld heeft van Israel als een land waar alleen Joden wonen. Laat ik dit meteen rechtzetten. Het Jodendom is wel de grootste, maar niet de enige religie in Israel. Ook Christenen, Moslims, Druzen (voortgekomen uit de Islam) en Baha’is (volgelingen van Baha’u’llah) vinden hier hun thuis. En waarschijnlijk zijn er nog wel een aantal andere kleine religies te vinden. Natuurlijk is deze verzameling van religies sterk bepalend voor het straatbeeld in Israel. Om echt te begrijpen wat we zien zijn Emanuel en ik ons gaan verdiepen in de verschillende religies en die kennis willen we hier graag delen. Ik zal beginnen met het Jodendom, niet alleen omdat het de grootste religie is, maar ook omdat iedereen me altijd vraagt wat die krullen toch betekenen?? Ik zal hier beginnen met een korte inleiding van de grote religies. Degenen die toch meer willen weten kunnen eens kijken op de pagina’s die betrekking hebben op de verschillende religies. Je kunt hier komen door op het kopje van de uitleg hieronder te klikken, of je klikt in het keuzemenu links op de pagina voor de betreffende pagina.

As can be read under ‘About Israel’ Israel was founded as a home for the Jews. It’s not suprising that because of this people think of Israel as a country where only Jews live. Let me correct this. Judaism is the largest, but not the only religion in Israel. Also Christians, Muslims, Druze (a branch of the islam) and Baha’is (followers of Baha’u’llah) are at home here. And you’d probably find some other small religions here as well. Of course this diverse collection of religions is of large influence on the impressions one gets when walking around in this country. To really understand what we’re seeing Emanuel and I have started to investigate into these religions. And we’d like to share that knowledge here. I’ll start with Judaism, not just because it’s the largest religion, but also because everybody keeps asking me what these curls mean?? I will start here with a short introduction of the large religions. Thise who still want to know more can have a look at the pages with the religions as their subject. You can find those pages by simply clicking one of the headers of the following explanations, or you’ll find them in the menu on the left of the page.

Het Jodendom
Het Joodse geloof ofwel Jodendom is een van de oudste religies en vindt zijn oorsprong in het verbond dat God met Abraham sloot. Het is ook een van de oudste monotheistische geloven en meer dan andere tradities gericht op de bestudering en naleving van hun wetten en geboden. Bovendien is de geschiedenis van verschillende andere geloven sterk verwoven met de geschiedenis van het Jodendom. Denk bijvoorbeeld aan het christendom, maar ook de Islam en het Baha’i geloof.

Behalve het Joodse geloof begint ook het verhaal van de Joden bij Abraham. Dat is namelijk niet per se hetzelfde verhaal. Jood zijn betekent namelijk niet zonder meer geloven in het Joodse geloof. Volgens de orthodoxe Jood wordt het Jodendom overgedragen door de moeder, of bereikt door bekering. Als je moeder Joodse is, maar je gelooft zelf niet in God en de andere tradities, ben je toch Jood! En als je wel in God gelooft en de Tanakh en de Talmud naleeft, maar geen Joodse moeder hebt en niet bekeerd bent, ben je geen Jood.

Zowel voor de niet gelovige als voor de gelovige Jood is Israel de belichaming van de hoop eens vrij te kunnen leven in een land dat ze het hunne mogen noemen. Deze hoop ligt verankerd in hun geschiedenis. De Tanakh vertelt het eerste deel van deze geschiedenis. De Tanakh bestaat uit drie delen: de Thora, de Nevi’im en de Ketuvim. Het verhaal dat hierin verteld wordt overlapt voor een groot deel met het Oude Testament van de Christenen. Naast de Tanakh is er ook de Talmud. Hierin zijn de discussies van de rabbijnen vastgelegd, betreffende de Tanakh. En dat is nog steeds kenmerkend voor de Joden: leren door discussie.

Een belangrijk onderdeel van het Joodse geloof zijn de mitzvot. Dit zijn door God gegeven voorschriften in de Torah. Ze varieren van voorschriften betreffende eten (kosjer voorschriften) tot kleding voorschriften (het keppeltje, de baard) tot gedrags- en gebedsvoorschriften. Deze mitzvot of wetten bepalen het gedrag van de traditionele Jood en daarmee ook zijn uiterlijke voorkomen.

Judaism
The Jewish faith or Judaism is one of the oldest religions and has its origins in the covenant between God en Abraham. It is also one of the oldest monotheistic religions and more than other traditions aimed at studying and observing their laws and commandments. Furthermore, the history of several other religions is very much connected with the history of Judaism. Think of Christianity, but also the Islam and the Baha’i faith.

Not only the story of the Jewish faith, but also the story of the Jews starts with Abraham. And that is not necessarily the same story. Being Jewish doesn’t necessarily mean believing in the Jewish faith. Judaism is transferred by the mother or achieved by conversion. If your mother is Jewish, but you don’t believe in God and the other traditions, you still are a Jew! And if you do believe in God and live by the Tanakh and the Talmud, but you don’t have a Jewish mother and you are not converted, you are not a Jew.
For both the non religious and the religious Jew, Israel is the embodiment of the hope to live free in a country they can call their own. This hope is based in their history. The Tanakh tells the first part of this history. The Tanakh contains three parts: the Torah, the Nevi’im and the Keuvim. De story told in these books matches for a large part with the Old Testament of the Christians. Besides the Tanakh there’s the Talmud. This contains the discussions of the rabbi’s concerning the Tanakh. And that is still characteristic of the Jews: learning through discussion.

An important part of the Jewish faith is the mitzvot. These are God given commandments in the Torah. They vary between commandments concerning food (kosher rules) and dress codes (the kippah, the beard) and behavioral rules. These mitzvoth or laws are fundamental to the behavior of the traditional Jew and with that also his looks. Below you’ll find a few of the most noticeable and well known features of the traditional Jew.

Sorry, you cannot respond to this post.